1.     Administratorem i zarządcą obiektu jest Nadleśnictwo Woziwoda, Woziwoda 3, 89-504 Legbąd, tel. 52 336 09 10, mail woziwoda@torun.lasy.gov.pl

2.     CamperPark w Woziwodzie jest własnością Nadleśnictwa Woziwoda i pozostaje w jego dyspozycji.

3.     Wejście i przebywanie na terenie CamperParku jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu.

4.     Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników CamperParku oraz osoby znajdujące się w tym obiekcie tymczasowo.

5.     Uzyskiwanie zgody na biwakowanie odbywa się na miejscu u upoważnionego przez nadleśnictwo dozorcę terenu.

6.     Warunkiem uzyskania zgody na biwakowanie są:

 1. okazanie dokumentu tożsamości w celu wypełnienia karty meldunkowej,
 2. zapoznanie się z niniejszym „Regulaminem” i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad w nim zawartych,
 3. uiszczenie opłaty za planowany okres pobytu, zgodnie z cennikiem oraz noszenie opaski indentyfikacyjnej przez cały czas pobytu.

7.     Imprezy o innym charakterze niż biwakowanie, powinny być indywidualnie uzgadniane z wyznaczonym przez nadleśniczego pracownikiem nadleśnictwa.

8.     W przypadku potrzeby wystawienia faktury za pobyt należy przed rozpoczęciem opłat powiadomić o tym dozorcę terenu. Zgodnie z Ustawą o VAT na kwotę do 450 zł brutto wystawiany jest paragon z NIP, dla kwoty powyżej 450zł brutto wystawiana jest faktura VAT, którą nadleśnictwo przesyła na adres email wskazany przez klienta. Faktury wystawiane są w dni i w godzinach pracy nadleśnictwa.

9.     Opłatami objęte są m.in.:

 1. rozbijanie namiotu,
 2. biwakowanie osób,
 3. instalowanie przyczep campingowych, kamperów, kampervanów i innych pojazdów wykorzystywanych do nocowania,
 4. użytkowanie energii elektrycznej,
 5. korzystanie z miejsc wyznaczonych do rozpalania ogniska,
 6. wodowanie i odbiór kajaków.

10.   Paragony należy przechowywać (przez cały okres pobytu w CamperParku) do kontroli przez obsługę CamperParku i pracowników Nadleśnictwa Woziwoda.

11.   Zasady obowiązujące w CamperParku w Woziwodzie:

 1. niezwłocznie po przybyciu do CamperParku Gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji oraz uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt
 2. samochody osobowe parkowane są tylko w wyznaczonych miejscach postoju na parkingu przed głównym wjazdem.
 3. za zgodą gospodarza obiektu dopuszcza się wjazd samochodem w celu wyładowania lub załadowania sprzętu turystycznego.
 4. wiata kominkowa i inne urządzenia socjalne udostępniane są osobom biwakującym.
 5. do budynku Zielonej Szkoły oraz pomieszczeń gospodarczych w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych przez nadleśniczego.
 6. cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 7. doba pobytowa liczona jest od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 8. w godz. 22.00 – 6.00 na polu biwakowym mogą przebywać tylko osoby posiadające zezwolenie na biwakowanie.

12.   Użytkowników zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu.

13.   Miejsce rozstawienia namiotów oraz parkowania kamperów lub samochodów z przyczepą kempingową wskazuje obsługa CamperParku.

14.   Nadleśnictwo Woziwoda nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, straty i uszkodzenia pojazdów oraz mienia osób korzystających z CamperParku.

15.   W przypadku zniszczenia urządzeń lub wyposażenia pola należy zgłosić ten fakt obsłudze obiektu i pokryć powstałą szkodę w pełnej wysokości.

16.   Rozpalanie ognisk i grillowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonym miejscu i po zgłoszeniu tego faktu obsłudze CamperParku, do rozpalania ognisk można korzystać wyłącznie opału otrzymanego od obsługi obiektu.

17.   CamperPark jest miejscem odpoczynku. Użytkownicy powinni dbać o spokój własny i innych gości.

18.   Pobyt zwierząt jest dozwolony pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny. Każdy opiekun zwierząt jest zobowiązany do sprzątania po swoim pupilu oraz ponosi on pełną odpowiedzialność za zachowanie, oraz ewentualne szkody spowodowane przez podopiecznego.

19.   Właściciele psów zobowiązani są do posiadania i okazania na prośbę obsługi aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

20.   Użytkownicy CamperParku mają obowiązek stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

21.   Na terenie CamperParku zabrania się:

 1. zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 2. okopywania namiotów,
 3. ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody obsługi,
 4. podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej bez zgody obsługi
 5. zakłócania porządku na polu namiotowym,
 6. pozostawiania dzieci do lat 8 bez opieki rodziców lub opiekunów,
 7. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 8. dewastowania infrastruktury pola i przyległych obiektów,
 9. mycia samochodów i innych pojazdów,
 10. używania butli gazowych i otwartego ognia w namiotach,
 11. pozyskiwania opału z otaczającego lasu.

22.   Na terenie całego CamperParku dla poruszających się pojazdów obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h, a kierowcy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas manewrowania i poruszania się pojazdami.

23.   Wszyscy goście CamperParku są zobowiązani do segregowania śmieci i samodzielnego wynoszenia ich do odpowiednich koszy ustawionych przy budynku z łazienkami.

24.   Obsługa CamperParku może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin CamperParku w Woziwodzie wyrządzając szkodę w mieniu CamperParku albo turysty lub szkodę na osobie turysty, pracownika obsługi CamperParku lub innych osób przebywających na terenie CamperParku, bądź też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowanie obiektu. Również turystom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, którzy zachowują się agresywnie bądź w sposób powszechnie uznany za wulgarny, pracownicy recepcji mogą odmówić przyjęcia.

25.   Turyści zakłócający spokój lub korzystający z CamperParku w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z CamperParku bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

26.   Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z personelem recepcji.